Brand

Các lớp học về brand. Bắt đầu từ kiến thức cơ bản về brand, cho đến đầy đủ như kỹ năng quản trị thương hiệu (brand management) thường được áp dụng trong…