Leadership

Các bài học về Thuật Lãnh Đạo (leadership skills), dành cho các vị trí quản lý, các cá nhân được đánh giá tiềm năng cho các vị trí lãnh đạo trong tương lai (talent…

Khóa học trong chuyên đề này:

Lớp học chuyên đề Năng Lực Lãnh Đạo (Mã số khóa học: LD1)

- Trang bị kiến thức lãnh đạo đội ngũ thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp.

- Trang bị kiến

...

  • Nâng cao