Strategy

Các lớp học từ cơ bản đến nâng cao về Chiến Lược và Hoạch Định, từ cấp độ lý thuyết khái niệm (phù hợp với các vị trí thực thi), đến hoạch định,…

Khóa học trong chuyên đề này:

Khóa học Chuyên đề Chiến Lược (Mã số khóa học: CL1) là một khóa học từ A-Z, từ lý luận, đến phương pháp và thực hành.

- Trang bị kiến thức nền tảng về hệ

...

  • Nâng cao