Retailing

Các lớp học về Bán lẻ (retailing). Bao gồm mô hình bán lẻ, chiến lược bán lẻ, quản lý bán lẻ, lý do thất bại... giúp học viên nắm vững những kiến thức nền…