Brand

Các lớp học về brand (miễn phí và có thu phí). Nội dung huấn luyện mang tính thực tiễn cao, vì mục đích huấn luyện là nhằm để trang bị kiến thức và kỹ năng làm công việc xây dựng và quản lý thương hiệu tại doanh nghiệp. Không huấn luyện theo lý thuyết và phương pháp của các agency vốn có xu hướng phức tạp hóa vấn đề, khó áp dụng. Mặc khác, agency chỉ mạnh về phương pháp xây dựng và chiến lược thương hiệu (vì nó gắn liền với dịch vụ của họ), họ thường không mạnh về quản trị thương hiệu.

Đặc điểm của chương trình:

- Lý thuyết cô đọng, ngắn gọn, dễ hiểu, không phức tạp hóa vấn đề.

- Mang tính thực tế, thực tiễn cao, học xong đến đâu có thể áp dụng được ngay đến đó.

- Có phương pháp luận, công cụ và biểu mẫu để quản trị thương hiệu.

Các khóa học trong chuyên đề này: